Podela Montesori materijala

Montesori materijali su posebni didaktički materijali, koje je na temelju svojih opažanja dece i iskustva u radu sa decom, uz proučavanje rada Itarda i Segena razvila Marija Montesori.

Podela Montesori materijala vrši se u pet područja, odnosno centara koji postoje u vrtićima koji koriste Montesori metode. Materijali za vežbe iz praktičnog života, materijali za razvoj čula, matematiku, jezik i kosmičko obrazovanje.

Materijali su većinski izrađeni od prirodnih komponenata, a u zavisnosti od takozvanog centra kome pripadaju, mogu biti različite kutije, daščice, posude, šmirgle, perle, kartice, atlasi, slike, knjige, i ostalo.

Montesori materijali moraju da budu dostupni detetu, da podstiču na aktivno delovanje, da budu primereni potrebama i sposobnostima deteta. Moraju podstaći dete da samo uoči greške u radu. Ono što je nekada bio prepušteno vaspitaču, sada je prepušteno detetu. 

Jedan materijal mora izlagati samo jedan problem – od jednostavnog ka složenijem, i od konkretnog prema aprstraktnom. Materijali moraju biti uvek na istom mestu, složeni istim redosledom. Prezentaciju materijala vaspitač izvodi kroz „osnovnu lekciju“.

Podela Montesori materijala

Montesori materijali su podeljeni u pet kategorija, tj. grupa: praktični, senzorni, jezički, matematički i materijali za kosmičku edukaciju (priroda i društvo).

Praktični materijali

Podela Montesori materijala započinje se praktičnim materijalima. Praktični materijali razvijaju i kontrolišu koordinaciju pokreta pružajući pomoć detetu da stekne samostalnost potrebnu za praktičan život. Pod praktične Montesori materijale i metode mogu se svrstati ramovi za oblačenje, prezentacija suvog i mokrog presipanja, prenošenje kašikom, pincetom, pipietom, sunđerom, provlačenje pertli (šivenje), čišćenje prostora, čišćenje cipela, otvaranje i zatvaranje posuda.

Senzorni materijali

Senzorni materijali su najvažniji za efikasno obrazovanje i sposobnost razumevanja i karakterizacije senzornog unosa. Naziv ovih materijala potiče od reči “sense”, što znači čulo. Njihova uloga je da detetu približi i omogući da pomoću svojih čula dođe do informacija i iskustava potrebnih za svakodnevni život. Postoje vizuelne, taktilne, auditivne, termičke, gustativne, stereognostičke i baričke vežbe.

U ranom detinjstvu, senzorni materijali se koriste da bi učenici shvatili kako se osećaju osnovne emocije i rečnik za opisivanje tih osećanja. Senzorni rad daje mladim učenicima podsticaj dne samo da izaberu svoj rad, već i da definišu sopstveno iskustvo. Ovo je obeležje Montesori obrazovanja i ključno je za razvijanje čula radoznalosti i nezavisnosti koji će voditi učenika kroz njihovu akademsku karijeru.

Uz pomoć senzornih materijala, dete uči kako da uporedi karakteristike (veličine) različitih oblika, kako da ih poređa po logičkom redosledu i sopstvenom spretnošću pravilno postavi delove. Učenici takođe vežbaju identifikaciju i imenovanje kontinenata, a kasnije i okeana i drugih oblika kopna. Takođe, deca koriste svoja termička čula kako bi usavršili svoju sposobnost da osete i kategorizuju senzorni unos koji primaju.

Jezički materijali 

Jezički materijali čine veliki deo materijala koji se nalazi u Montesori učionici. Usvajanje jezika je ključni korak u budućem učenju.

Razvijanje veština potrebnih za čitanje i pisanje je ogroman poduhvat. Počinje razvijanjem najosnovnijih veština – snage ruku, koordinacije i spretnosti. Nastavlja se kroz fizičke veštine potrebne za pisanje, i psihološke veštine potrebne za razumevanje čitanja i pravopis. Ova grupa materijala ima za ulogu da kod dece razvija govor, grafomotoričke sposobnosti i da ga priprema za čitanje i pisanje. Takođe, pomoću ovih materijala deca mogu učiti i strane jezike.

Najmlađi učenici započinju svoje putovanje kroz učenje jezika slušajući kako im drugi čitaju. Tako razvijaju sposobnosti i snagu potrebnu za početak učenja pisanja. 

Učenici razvijaju spretnost kroz brojne radove koristeći Montesori materijale. To uključuje slikanje vodenim bojama, korišćenje makaza i srebrnog pribora i manipulaciju zatvaračima i bravama. Montesori materijali kao što je okvir za oblačenje omogućavaju učenicima da istraže niz različitih pokreta kako bi mogli brzo da usavrše svoje motoričke veštine.

Matematički materijali

Od ranog detinjstva, Montesori učenici komuniciraju sa matematičkim manipulacijama. One im pomažu da nauče šta su brojevi i kako međusobno funkcionišu. Postoji mnogo različitih matematičkih Montesori materijala koji mogu biti izabrani. Najčešći materijali, i oni koje vidite na više nivoa Montesori učenja, su lanac perli (ormarić za perle). On je posebno koristan za učenje brojevnog sistema, aritmetičke table koje čine „magiju“ matematike konkretnijom. Takođe, pomaže učenicima da se brzo prisete zbira i proizvoda jednostavnih jednačina. Koriste se i grafikoni i okviri za perle.

Materijali za kosmičku edukaciju

Podela Montesori materijala završava se materijalima za kosmičku edukaciju. Materijali za kosmičku edukaciju (priroda i društvo) služe da pomognu detetu da bolje razume sebe i svet oko sebe, život na Zemlji, živu i neživu prirodu, kao i da razvije humano ponašanje prema ljudima i okolini. 

Vaspitači se slažu u tome da bi sve velike priče trebalo da budu predstavljene u prvih dve do šest nedelja školske godine, i da u tom peridu ne bi trebalo učenicima dodeljivati dodatne zadatke. Ako deca ne prate vežbe spontano, to znači da nisu inspirisana. Vaspitač tada mora da razjasni zašto njegove lekcije ne izazivaju uzbuđenje kod dece. 

Takođe je u redu ako neka deca ne rade naknadni rad. Oni slušaju priče, a isto tako slušaju i diskusije koje se nadovezuju na njih. Vaspitač nastavlja da predstavlja nove priče kako godina odmiče. Priče nemaju za cilj da nauče decu činjeničnim znanjem. Tu su da izazovu osećaj čuđenja i duboko uvažavanje međusobne povezanosti svega što čini ovaj svet. Montesori materijali za kosmičku edukaciju imaju za cilj da izazovu razumevanje kosmičkog zadatka čoveka.

Doktorka Montesori je primetila da deca na drugom planu razvoja postavljaju pitanja o univerzumu, zemlji, životu koji je evoluirao na zemlji i njihovom mestu u ovom univerzumu. Kao odgovor na njihova pitanja, razvila je pet sjajnih priča, ili sjajnih lekcija. One su postavile teren za integrisani pristup nastavnom planu i programu koji je ponuđen da odgovori na ta pitanja. Prve tri sjajne lekcije upoznaju decu sa formiranjem svemira, Sunčevog sistema i Zemlje, evolucijom života na zemlji, i dolaskom ljudi na zemlju.

Četvrta i peta velika lekcija su o dva velika ljudska izuma oko kojih je strukturiran nastavni plan i program: komunikacija putem znakova, posebno pisma, i razvoj brojeva.

Zaključak

Podela Montesori materijala kroz pet sjajnih lekcija pružaju ceo pregled nastavnog plana i programa, u koji se detalji, dobijeni narednim časovima, mogu staviti u odnos prema celini i jedan prema drugom. Na ovaj način, obrazovanje postaje koherentna, međusobno povezana celina, a ne skup nepovezanih informacija.